Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zasady bezpieczeństwa zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVI...

Zasady bezpieczeństwa zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVI...

Zasady bezpieczeństwa zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  (najważniejsze informacje)  (opracowane na podstawie Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Akademii Pomorskiej w Słupsku od roku akademickiego 2020/21; Pismo okólne nr R.022.9.20 z dnia 16 lipca 2020 roku)

Zasady obowiązują do odwołania

Wszystkich Pracowników, Studentów i Doktorantów obowiązują Zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Akademii Pomorskiej w Słupsku od roku akademickiego 2020/21.

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać zasady zakrywani ust i nosa we wszystkich pracowniach, laboratoriach i częściach wspólnych na terenie obiektów AP w Słupsku.
 2. Ręce należy umyć wodą z mydłem i dezynfekować środkiem odkażającym na bazie alkoholu wchodząc oraz wychodząc z budynku, przed i po zajęciach dydaktycznych (egzaminach). Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust. 
 3. W zajęcia dydaktycznych (egzaminach) mogą uczestniczyć tylko zdrowi studenci/doktoranci, bez objawów chorobowych towarzyszących chorobom zakaźnym; studenci/doktoranci niebędący i nieprzebywający z domownikami obecnie objętymi nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna) lub izolacją w warunkach domowych.
 4. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, czyli inne niż nauczyciel, studenci/doktoranci i personel pomocniczy.
 5. Udział studentów/doktorantów w zajęciach podlega szczegółowemu ewidencjonowaniu (lista obecności). Za prowadzenie ewidencji udziału studentów/doktorantów w zajęciach odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 6. Podpisanie listy obecności przez studenta/doktoranta jest jednoznaczne z podpisaniem deklaracji zdrowia. Treść deklaracji zdrowia umieszczona jest na drzwiach sal dydaktycznych oraz na tablicy ogłoszeń przy Sekretariacie Instytutu.
 7. Każdy student/doktorant przychodzi 5 minut przed wyznaczoną godziną zajęć dydaktycznych (egzaminu). Czekając na wejście na zajęcia dydaktyczne przed salą zajęciową studenci/doktoranci powinni zachować dystans społeczny.
 8. Należy ograniczać do minimum poruszanie się po budynku AP w Słupsku, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 9. Na drzwiach wejściowych do pracowni (laboratoriów) umieszczone są informacje o limitach maksymalnej, dopuszczalnej liczby studentów/doktorantów przebywających wewnątrz danego pomieszczenia (limit nie uwzględnia osoby prowadzącej zajęcia).
 10. Każdy student/doktorant korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
 11. Po wykonaniu zadania student/doktorant dokonuje dezynfekcji używanych przedmiotów i urządzeń. Dezynfekcja blatów, krzeseł itp. Jest przeprowadzana po każdych zajęciach przez personel sprzątający.
 12. W czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych studenci/doktoranci mogą opuścić budynek lub przebywać na jego terenie, jeżeli jest zapewniony odpowiedni dystans społeczny.
 13. Student/doktorant po wejściu do sali dydaktycznej może zająć jedynie wyznaczone miejsce.
 14. Sala zajęciowa obowiązkowo musi być wietrzona przed, w przerwie oraz po zakończeniu zajęć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć). W przypadku gdy sala wyposażona jest w system sterylizacji (lampy UV), a specyfika prowadzonych prac wyklucza wietrzenie, przed zajęciami sala jest sterylizowana przy użyciu lamp UV.
 15. Za prawidłowy przebieg zajęć i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 16. Prowadzący zajęcia powinien przed rozpoczęciem zajęć poinformować każdą nową grupę studencką/doktorancką odbywającą zajęcia w formie bezpośredniej (na terenie Uczelni) o wymogach sanitarnych wprowadzonych w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 17. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych student/doktorant niezwłocznie opuszcza budynek AP w Słupsku.
 18. Każdy student/doktorant ma obowiązek zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zajęć dydaktycznych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi i potwierdzenia zapoznania z nimi własnoręcznym podpisem. Bez potwierdzenia zapoznania student/doktorant nie może uczestniczyć w zajęciach realizowanych z bezpośrednim udziałem wykładowcy. Za przekazanie potwierdzeń Dyrekcji Instytutu lub informacji o ich braku odpowiada opiekun roku. 

Znajdziesz nas tutaj