Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Zwierząt "Oxygen"

Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt

ul. Arciszewskiego 22B, 76-200 Słupsk

tel. 059-8405-360

E-mail:  biology.apsl@gmail.com: tchenko@apsl.edu.pl

Opiekunowie: dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP; dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP

Przewodniczący: Agnieszka Pałubicka, e-mail: agnpal23lipiec@wp.pl

Z-ca przewodniczącego: Weronika Nyc, e-mail: weronika.nyc@wp.pl

Sekretarz: Aleksandra Detlaff, e-mail: ola.dettlaff@onet.eu

Data powstania Koła: 2006 r.

Liczba członków w roku ubiegłym: 19 osób

Cele/zadania Koła:

 1. Umożliwienie studentom Akademii Pomorskiej pogłębienia wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu fizjologii, biochemii i toksykologii.
 2. Rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
 3. Promowanie Uczelni w kraju i za granicą.
 4. Inspirowanie, organizowanie i popieranie badań w zakresie fizjologii, biochemii i toksykologii.
 5. Aktywizacja naukowa członków Koła Naukowego Fizjologii Zwierząt w zakresie fizjologii zwierząt i biochemii.
 6. Upowszechnianie osiągnięć nauki w ramach spotkań, prelekcji, odczytu. 

TEMATY BADAWCZE, W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO

FIZJOLOGÓW ZWIERZĄT „OXYGEN”

1.    Ocena właściwości antyoksydacyjnych niektórych gatunków roślin tropikalnych i subtropikalnych 

Projekt jest realizowany w Zakładzie Zoologii i Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, Akademii Pomorskiej w Słupsku (dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP, dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP) we współpracy z Działem Tropikalnych i Subtropikalnych Roślin Narodowego Ogrodu Botanicznego im. M.M. Hryshko Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (Kierownik – dr hab. Lyudmyla Buyun, prof. nadzw.) i Ogrodem Botanicznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (dr Andriy Prokopiv, dr Vitaliy Honcharenko).

Cel badania:

Chociaż różne działania farmakologiczne roślin stref tropikalnej i subtropikalnej zostały dobrze zbadane, nie przeprowadzono badań dotyczących ich ochronnego wpływu na uszkodzenia oksydacyjne i hemolizę indukowaną wolnymi rodnikami. W związku z powyższym, celem przeprowadzonych przez nas badań była ocena in vitro działania antyoksydacyjnego (określenie poziomu produktów peroksydacji lipidów określanego według stężenia produktów reagujących z kwasem 2-tiobarbiturowym, aldehydowych i ketonowych pochodnych oksydacyjnie zmodyfikowanych reszt aminokwasowych, hemolizy, całkowitej zdolności antyoksydacyjnej, aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej oraz ceruloplazminy) wyciągów z liści różnych gatunków roślin stref tropikalnej i subtropikalnej po inkubacji z erytrocytami i osoczem krwi ludzkiej i krwi końskiej. Testy in vitro stosowane w wielu badaniach dostarczają przydatnej metody diagnostycznej do szybkiej identyfikacji czynników utleniających z różnych źródeł.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wyniki naszych badań potwierdzają wykorzystanie ekstraktów z liści roślin tropikalnych i subtropikalnych jako naturalnych przeciwutleniaczy i uzasadniają podejście etnobotaniczne w poszukiwaniu nowych bioaktywnych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Wyniki te zachęcają do stosowania ekstraktów z liści roślin tropikalnych i subtropikalnych w medycynie, jak i w żywności funkcjonalnej i nutraceutycznej ze względu na ich właściwości antyoksydacyjne. 

 

2.    Sezonowe zmiany wskaźników hematologicznych i biochemicznych u koni biorących udział w rekreacyjnych jazdach konnych

Badania są realizowane w Zakładzie Zoologii i Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Akademia Pomorska w Słupsku (dr hab. Halina Tkachenko, prof. AP) we współpracy ze stadniną "Pod Żelazną Podkową" – Dolina Charlotty (Strzelinko, województwo Pomorskie).

Cel badania:

kontrola zdrowia, stanu fizjologicznego, możliwości wydolnościowych i sprawnościowych oraz adaptacji do wzrastających obciążeń w treningu koni rekreacyjnych. Celem projektu badawczego jest sezonowa analiza wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi oraz odporność błon erytrocytów koni biorących udział w rekreacyjnych jazdach konnych w dynamice treningu fizycznego. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę parametrów hematologicznych w grupach koni oraz właściwą interpretację uzyskanych wyników, jak i porównanie ich z przyjętymi wartościami referencyjnymi.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Szczegółowa analiza poziomu biomarkerów stresu oksydacyjnego we krwi koni różnych ras pozwoliła zaobserwować różnice mogące stanowić podstawę oceny ich indywidualnego potencjału fizycznego. Uzyskane wyniki wskazują na istotność różnic między spoczynkowymi i wysiłkowymi wskaźnikami krwi w różnych sezonach roku. Konie po wysiłku fizycznym charakteryzowały się istotnie wyższym poziomem parametrów stresu oksydacyjnego i aktywności enzymów antyoksydacyjnych w sezonie letnim. 
Wykorzystanie uzyskanych wyników: Ustalenie indywidualnego profilu antyoksydacyjnego koni pozwoli na precyzyjne określenie postępów w treningu i adekwatnej reakcji ze strony organizmu konia na wysiłek fizyczny. Wyniki te mogą być wskaźnikami dla oceny prawidłowości treningu w różnych sezonach roku i kondycji fizjologicznej koni. Współcześnie coraz większego znaczenia nabiera systematyczne monitorowanie stanu zdrowia koni będących w treningu poprzez analizę różnorodnych parametrów biochemicznych. Analizując wskaźniki stresu oksydacyjnego i układ antyoksydacyjny krwi koni można ocenić stopień wytrenowania i przygotowania koni do wysiłku.

3.    Populacje łabędzia niemego (Cygnus olor) oraz bociana białego (Ciconia ciconia) jako biomarkery stopnia zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach Polski

Cel badania:

ocena wpływu czynników antropogenicznych na kondycję zdrowotną zimującej populacji łabędzia niemego i bociana białego jako biomarkerów stopnia zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach Polski. Badania umożliwiają wykazanie różnicy w funkcjonowaniu szlaków metabolicznych pod względem zdolności efektywnej eliminacji metali ciężkich, zanieczyszczeń oraz przeorganizowania priorytetów wzrostowych i rozwojowych w/w gatunków ptaków.

Opis najważniejszych osiągnieć:

Efekty badań dają obraz odpowiedzi fizjologicznej bocianów i łabędzi w warunkach antropopresji. Badania umożliwili analizę mechanizmów kształtowania się odpowiedzi fizjologicznych populacji ptaków, gnieżdżących się w zróżnicowanych środowiskach, w warunkach tzw. stresu środowiskowego. Reakcje ekofizjologiczne wpływające na stan populacji łabędzi, bazują na adaptacyjnych mechanizmach ekofizjologicznych w zmienionym przez ludzie łańcuchu troficznym populacji w warunkach stresowych (podwyższona koncentracja metali ciężkich, zachwiana gospodarka elementarnych pierwiastków, markery stresu oksydacyjnego, infekcje, itd.). 

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

Wychodząc z założenia, że stan populacji łabędzia niemego i bociana białego dobrze odzwierciedla stan zanieczyszczenia środowiska, te gatunki można wykorzystać jako biowskaźnikowe. Wyniki mogą być przydatne do oceny badań ekotoksykologicznych w celu zidentyfikowania bioindykatorów z jednoczesnym określeniem poziomu procesów zanieczyszczenia środowiska bytowania ptaków w strukturze ekosystemu Bałtyku i aglomeracji miejskich różnych regionów Polski. 

4.    Skuteczność stosowania nowej generacji imunomodulatorów u tarlaków ryb łososiowatych

Cel badania:

określenie wpływu szczepionki przeciwko furunkulozie i jersiniozie na stan kondycyjny i zdrowotny potomstwa uzyskanego od immunizowanych tarlaków.

Opis najważniejszych osiągnieć:

Stosowanie immunoprofilaktyki nieswoistej i swoistej u tarlaków przed tarłem w znaczący sposób wpływa na stan zdrowotny i efekty hodowlane u potomstwa, co ma istotne znaczenie w ochronie zdrowia narybku w pierwszych tygodniach życia, gdy układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Stosowanie immunoprofilaktyki nieswoistej i swoistej u tarlaków w celu uzyskania wysokiej odporności u potomstwa jest nowym kierunkiem w ochronie zdrowia ryb. Stan zdrowotny oraz poziom odporności nieswoistej i przeciwzakaźnej samic i samców ma decydujący wpływ na jakość i zapłodnienie ikry oraz stan kondycyjny i zdrowotny larw i narybku w pierwszych tygodniach życia. Przeprowadzone badania udowodnili, że dobrej jakości materiał zarybieniowy (o wysokim potencjale odporności) po wpuszczeniu do rzek ma większe szanse przeżycia, co w znaczący sposób poprawi efektywność zarybienia. 

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

 1. analiza efektywności działania szczepionki podanej tarlakom, co bezpośrednio wpływa na lepsze wyniki zapłodnienia i inkubacji ikry do zaoczkowania pozyskanej od ryb szczepionych;
 2. ocena stanu fizjologicznego i zdrowotnego szczepionych cennych gatunków ryb hodowlanych;
 3. szersze poznanie swoistej odpowiedzi komórkowej i humoralnej (skierowanej na określony patogen z jednoczesnym powstaniem pamięci immunologicznej) poprzez podanie mono- i poliwalentnych szczepionek przeciwko furunkulozie i jersiniozie;
 4. monitorowanie kondycji gatunków hodowlanych. Przemawia za tym również ważny udział terenów pomorskich w hodowli przede wszystkim pstrąga tęczowego, na którego te tereny, ze względu na dogodne warunki klimatyczne, są ukierunkowane. Dzięki temu realne byłoby określenie wpływu działalności antropogenicznej (hodowla) na kształtowanie się wrażliwości gatunków hodowlanych. Pozwoliłoby to na dostarczenie cennych wskazówek dla hodowców dotyczących skuteczności stosowanych zabiegów. Badania, oprócz poznania stanu faktycznego, umożliwiają działania ochroniarskie skutkujące dalszym zwiększeniem ilości gatunków ryb hodowlanych. Przeprowadzone badania pozwalają na bardziej szczegółową analizę efektywności działania szczepionki. Całokształt przeprowadzonych badań może wyjaśnić efekty działania szczepionek przeciwko furunkulozie i jersiniozie w akwakulturze.
5.    Ocena parametrów stanu psycho-emocjonalnego w zależności od zawartości jodu u osób różnego wieku zamieszkujących Pomorze

Cel badania:

ocena wpływu zawartości jodu w organizmie na stan emocjonalny (samoocena nastroju, aktywności oraz samopoczucia, poziom depresji, agresywności, niepokoju, radzenia sobie ze stresem) oraz procesy intelektualne (szybkość myślenia, poziom uwagi) w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny Pomorza środkowego. 

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wyniki naszych badań wskazują na występowanie istotnych zależności między wzrostem poziomu jodu w organizmie osób wraz z obniżeniem poziomu niepokoju lub depresji, które zależą od wieku i płci, co świadczy o występowaniu zmian emocjonalnych spowodowanych zawartością jodu w organizmie. Objawy niedoboru jodu i stąd niedoczynność tarczycy mogą mieć negatywny wpływ na stan psychiczny osób rożnego wieku i płci. Mogą one powodować spadek poczucia własnej godności, negatywnie wpływać na efektywność pracy oraz na życie rodzinne. Niedoczynność tarczycy może sprzyjać występowaniu zaburzeń depresyjnych.

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

Monitoring poziomu jodu w grupie dzieci, młodzieży i osób starszych stwarza możliwość analizy dostarczania tego pierwiastka w organizmie w celu profilaktyki zaburzeń związanych z niedoborem i nadmiarem jodu. Przewiduje się możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań dotyczących analizy korelacyjnej pomiędzy poziomem jodu w organizmie a wskaźnikami psychologicznymi dla poprawy stanu emocjonalnego i parametrów intelektualnych dzieci, młodzieży i osób starszych z zachowaniem stanu ich zdrowia na optymalnym poziomie. Badania pozwoliły na wykorzystanie wyników w ocenie funkcjonowania tarczycy związanego z niedoborem lub nadmiarem jodu i wpływem poziomu jodu na stan emocjonalny (samoocena nastroju, aktywności oraz samopoczucia, poziom depresji, agresywności, niepokoju, radzenia sobie ze stresem) oraz procesy intelektualne (szybkość myślenia, poziom uwagi) osiągane w różnych grupach wiekowych dzieci, młodzieży i osób starszych.    

6. Markery stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą o różnej etiologii

Cukrzyca typu drugiego stanowi obecnie duży problem zdrowotny na całym świecie. Często bywa konsekwencją rozwoju gospodarczego i urbanizacji, które prowadzą do niepożądanych zmian w stylu życia, takich jak nieracjonalna dieta czy zmniejszona aktywność fizyczna, a w konsekwencji nadmierna masa ciała, która jest silnym czynnikiem ryzyka cukrzycy. Problem epidemii cukrzycy dotyczy również Polski. Szacowana częstość występowania cukrzycy w naszym kraju, wg krajowego systemu ubezpieczeń, wynosi obecnie 6,97% (Topor-Madry i in., 2019). W latach 2013-2015 wartość współczynnika nowych zachorowań na cukrzycę wynosiła 509,9 (/105) i różniła się w poszczególnych województwach. W województwie pomorskim wartość tego współczynnika była wyższa o 20,1%, a w województwie zachodniopomorskim o 11,1% i wyniosła odpowiednio 612,2 i 566,5 (/105). Te wartości plasowały województwo pomorskie na 3, a zachodniopomorskie na miejscu 6 w skali kraju (Stecz, 2017). 

Wzrost i starzenie się populacji, otyłość, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu i czynniki genetyczne są powodem występowania współczesnych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca. Jednocześnie w pewnym stopniu przyczyniają się do zachwiania równowagi pro/antyoksydacyjnej komórek. 

Cel badania:

Zwracając uwagę na aktualność podjętego problemu, głównym celem pracy była analiza bilansu pro/antyoksydacyjnego u osób z cukrzycą, w różnym wieku i płci.

Aby zrealizować tak sformułowany cel badawczy należałoby odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

 1. Ocena profilu morfologicznego krwi u kobiet i mężczyzn różnego wieku z cukrzycą o różnej etiologii (liczba leukocytów, erytrocytów, płytek krwi, poziom hemoglobiny, hematokrytu, wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej (MCV), wskaźnik średniej masy hemoglobiny (MCH), wskaźnik średniego stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych (MCHC), wskaźnik zróżnicowania wielkości erytrocytów (RDW), poziom średniej objętości płytek krwi (MPV), wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW), hematokryt płytkowy (PCT), analiza procentowa limfocytów, odporność błon erytrocytów na działanie czynników hemolitycznych);
 2. Ocena poziomu markerów stresu oksydacyjnego [peroksydacja lipidów, oksydacyjna modyfikacja białek i obrona antyoksydacyjna (aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy, peroksydazy glutationowej, ceruloplazminy, całkowitej zdolności antyoksydacyjnej)] we krwi kobiet i mężczyzn różnego wieku z cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą wtórną, w przebiegu których występuje lub nie zespół stopy cukrzycowej.
 3. Zmiany parametrów biochemicznych [aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparginowa (AST), cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, sód, potas, wapń, żelazo i in.] we krwi kobiet i mężczyzn różnego wieku z cukrzycą typu 1,  cukrzycą typu 2, cukrzycą wtórną, w przebiegu których występuje lub nie zespół stopy cukrzycowej.

Opis realizowanych prac:

 1. ocena markerów peroksydacji lipidów (dialdehyd malonowy, hydroperoksydy) i oksydacyjnie zmodyfikowanych białek (aldehydowe i ketonowe pochodne oksydacyjnie zmodyfikowanych białek) we krwi kobiet i mężczyzn różnego wieku z cukrzycą o różnej etiologii;
 2. ocena bilansu antyoksydacyjnego (antyoksydanty enzymatyczne i nieenzymatyczne; ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej);
 3. zbadanie parametrów hematologicznych (krwinki białe, czerwone, zawartość hemoglobiny, leukogram, odporność erytrocytów na działanie czynników hemolitycznych);
 4. przeanalizowanie parametrów biochemicznych (aktywność aminotransferaz, dehydrogenazy mleczanowej, cholinesterazy, poziom mleczanu i pirogronianu, kreatyniny, kwasu moczowego, mocznika itd.) we krwi kobiet i mężczyzn różnego wieku z cukrzycą o różnej etiologii.

Opis najważniejszych osiągnięć i Wykorzystanie uzyskanych wyników:

osoby z cukrzycą zostały zaproponowane, by przybliżyć problem aktualnych zagrożeń wynikających z rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca wraz ze związanym z nim stresem oksydacyjnym. Markery stresu oksydacyjnego i obrony antyoksydacyjnej mogą pełnić rolę czynników predykcyjnych tych chorób u osób mieszkających na terenie Pomorza Środkowego oraz przybliżyć zasady profilaktyki, np. poprzez stosowanie odpowiednich antyoksydantów.

Publikacje:

Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen” w konkursach

1) Pani Marlena Witaszek otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2017/2018.

2) Pan Paweł Pażontka-Lipiński otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów; stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów w roku 2017/2018 oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2017/2018.

3) Pani Nina Wysocka-Lipińska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014.

4) Pani Katarzyna Żółcińska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014.

5) Pan Igor Komorowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015.

6) Pani Renata Szlawska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015.

7) Pani Dorota Andruszczak otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015.

8) Pan Sebastian Szmyjda otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 dla studentów i doktorantów oraz Stypendium Rektora Akademii Pomorskiej za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016.

9) Pani Karolina Glina w "Konkursie dla magistrantów" otrzymała stypendium Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Praca magisterska pt. "Aktywność enzymów antyoksydacyjnych i procesy lipoperoksydacji w wybranych tkankach troci wędrownej z wrzodziejącą martwicą skóry" (2010/2011).

10) Pani Paulina Wnuk Lipińska w "Konkursie dla magistrantów" otrzymała stypendium Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Praca magisterska pt. "Ocena bilansu pro- i antyoksydacyjnego oraz wybranych wartości biochemicznych u troci wędrownej z wrzodziejącą martwicą skóry" (2011/2012).

Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen” w promocji Uczelni

1. Osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauki
1.1. Prowadzenie zajęć w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki:
1.1.1. Udział w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki (27-30 maja 2010 r.):
    Badania hematologiczne krwi różnych gatunków zwierząt gospodarczych;
    Troć wędrowna – najcenniejszy gatunek ichtiofauny dorzecza Słupi zagrożony przez wrzodziejącą martwicę skóry;
    Lepiej zapobiegać niż leczyć.
1.1.2. Udział w IX Bałtyckim Festiwalu Nauki (25-29 maja 2011 r.):
    Jak zwiększyć skuteczność nauki i mieć dwa razy więcej czasu na przyjemności? 
    Zielona herbata – cud natury;
    Helicobacter pylori – mała bakteria, wielkie odkrycie.
1.1.3. Udział w X Bałtyckim Festiwalu Nauki (23-27 maja 2012 r.):
    Do czego potrzebny nam jest jod?
    Kwas askorbinowy – witamina życia.
1.1.4. Udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki (22-26 maja 2013 r.):
    Dieta, czyli jak zdrowo i świadomie budować swój organizm;
    Antyoksydanty – konieczność czy moda?
1.1.5. Udział w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki (20-25 maja 2014 r.):
    Helicobacter pylori – mała bakteria, wielkie odkrycie;
   Polifenole roślinne w profilaktyce nowotworów.
1.1.6. Udział w XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki (19-24 maja 2015 r.):
   Astma – epidemia XXI wieku;
    Sen jest lekarstwem;
    Tajemniczy świat ukryty wewnątrz komórki.
1.1.7. Udział w XIV Bałtyckim Festiwalu Nauki (1-5 czerwca 2016 r.):
    Dlaczego bije serce i dlaczego się psuje?
1.1.8. Udział w XV Bałtyckim Festiwalu Nauki (24-28 maja 2017 r.):
    Nerki: co warto wiedzieć o filtrach naszego organizmu?
1.1.9. Udział w XVI Bałtyckim Festiwalu Nauki (24-26 maja 2018 r.):
    Oko – okno na świat.
1.1.10. Udział w XVI Bałtyckim Festiwalu Nauki (24-25 maja 2019 r.):
    Czy stres może zabić?
    Ryby łososiowate jako bioindykatory stopnia zanieczyszczenia środowiska Pomorza Środkowego;
    Neurohormonalne mechanizmy zdolności ludzkich;
    Właściwości antyoksydacyjne różnych grup produktów.

Prowadzenie imprez w ramach Nocy Biologów:

 • Antyoksydanty – cud codzienny na talerzu (10 stycznia 2014 r.);
 • Żywieniowe paradoksy współczesnej cywilizacji (10 stycznia 2014 r.);
 • Antyoksydanty – cud natury na talerzu (9 stycznia 2015 r.);
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (9 stycznia 2015 r.);
 • Krew – płyn życia (15 stycznia 2016 r.);
 • Witaminy – substancje życia (13 stycznia 2017 r.);
 • Analiza biochemiczna moczu (11 stycznia 2018 r.);
 • Cukier – biała śmierć (11 stycznia 2019 r.);
 • Choroby cywilizacyjne - plagą XXI wieku (11 stycznia 2019 r.);
 • Kosmetyki naturalne - innowacyjna pielęgnacja skóry w zgodzie z naturą (11 stycznia 2019 r.);
 • Zdrowa dieta – zdrowa planeta (10 stycznia 2020 r.);
 • Szyja smartfonowa – plaga zespołów bólowych młodzieży (10 stycznia 2020 r.);
 • Zasady 7 „R”, Zero Waste i styl życia (10 stycznia 2020 r.);
 • Dieta śródziemnomorska – odchudzanie czy styl życia? (10 stycznia 2020 r.).

Artykuły w czasopiśmie AP Strefa członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen”

 • Katarzyna Żółcińska, Renata Żywicka Kortowiada! Kortowiada! Czyli słów parę o XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe szkołą twórczego działania”, organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (7) Czerwiec 2011 r., 11-12.
 • Karolina Glina Spotkanie laureatów „Konkursu dla magistrantów” w Gdańsku. (7) Czerwiec 2011 r., 13.
 • Katarzyna Zółcińska Współpraca się opłaca – z wizytą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. (8) Grudzień 2011 r., 13-14.
 • Katarzyna Żółcińska Nauka przyjemna i ciekawa – obchody X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. (10) Wrzesień 2012 r., 10-11.
 • Katarzyna Żółcińska, Emilia Kapusta, Nina Wysocka-Lipińska, Renata Żywicka Młodzi i starsi – dziedzictwo mądrości. (10) Wrzesień 2012 r., 13-14.

Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen” w warsztatach

 • W dniach 14-18 listopada 2011 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen” uczestniczyły w warsztatach tarliskowych poświęconych badaniu naturalnego tarła troci wędrownej i łososia atlantyckiego w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi”. Dla uczestników przygotowano prelekcje dotyczące tematyki wodnej i zajęcia terenowe. W trakcie warsztatów oznakowano tarlaki znaczkami radiotelemetrycznymi, co umożliwia śledzenie wędrówek tych ryb w rzece Skotawie, liczono gniazda tarłowe anadromicznych salmonidów, dokonując jednocześnie charakterystyki badanych cieków pod kątem występowania w ich korytach chronionego siedliska przyrodniczego – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Ponadto w celu stwierdzenia skuteczności ubiegłorocznego tarła wykonano odłowy narybkowe na zeszłorocznych tarliskach. 
 • W dniu 26 września 2012 r. studentka Katarzyna Żółcińska brała udział w warsztatach edukacyjnych „Nauka bliżej Morza Bałtyckiego”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii w Gdyni.
 • Udział w pikniku „Bioróżnorodność – poznaj, by zachować”, zadedykowanemu Wiśle i Pomorskim rzekom, który zorganizowali Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy Roku Wisły (2 lipca 2017 r., Słupsk).

Udział członków Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt “Oxygen”w cyklu wykładów dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • „Mikrobiologia dla wszystkich”– Nina Wysocka-Lipińska;
 •  „Antybiotyki”– Nina Wysocka-Lipińska;
 • „Ocena parametrów stanu emocjonalnego w zależności od zawartości jodu u osób różnego wieku zamieszkujących Pomorze” – Renata Żywicka; 
 •  „Potencjał adaptacyjny i radzenie sobie ze stresem osób starszych” – Katarzyna Żółcińska.

Współpraca z ośrodkami naukowymi

Współpracowaliśmy lub nadal współpracujemy z:

 •  Wydziałem Biologicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (Lwów, Ukraina);
 • Ogrodem Botanicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (Lwów, Ukraina);
 •  Wydziałem Lekarskim Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Danyła Halickiego (Lwów, Ukraina);
 •  Wydziałem Lekarskim Lwowskiego Narodowego Instytutu Medycznego (Lwów, Ukraina);
 •  Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S.Z. Grzyckiego;
 • Lwowskim Uniwersytetem Wychowania Fizycznego (Lwów, Ukraina);
 • Instytutem Biologii Zwierząt Państwowej Akademii Nauk Rolniczych (Lwów, Ukraina);
 •  Narodowym Ogrodem Botanicznym im. M.M. Hryshko Państwowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina);
 • Wydziałem Nauk Biologicznych i Geograficznych Chersońskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina);
 • Wydziałem Agro-biotechnologicznym i Biotechnologicznym Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Białej Cerkwi (Ukraina)
 •  Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Czernihowskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. T.G. Szewczenki (Czernichów, Ukraina);
 •  Instytutem Inżynierno-Technologicznym „Biotechnika” Państwowej Akademii Nauk Rolniczych (Hlibodarske, Obwód Odeski, Ukraina)
 • Zakładem Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Współpraca z instytucjami pozaakademickimi (w tym samorządami lokalnymi) 

Współpracowaliśmy lub nadal współpracujemy z (w kolejności alfabetycznej):

 • Centrum Zdrowia SALUS Sp. Z o.o.; Laboratorium mikrobiologiczne, 76-200 Słupsk, ul. Zielona 8;
 •  Gabinetem Weterynaryjnym „Tygrysek”, ul. Boh. Westerplatte 20, 76-200 Słupsk;
 • Kliniką dla Zwierząt Andrzej Baczyński, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk;
 • Klubem Jeździeckim Wechta, Leśna 18, 62-052 Rosnówko;
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Lekarskich SIGMA, Wileńska 30, 76-200 Słupsk;
 • Ogrodem Zoologicznym Zoo Charlotta Reprezentowanym przez Tourtrend sp z o.o. (Strzelinko 14, 76-200 Słupsk); 
 • Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej „Polimed” Spółka z o.o., ul. Spółdzielcza 8, 78-400 Szczecinek;
 • Pomorskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk,
 • Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk;
 • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk;
 • Supskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ul. Spacerowa 1, 76-200 Słupsk;
 • Szkołą Podstawową nr 2 w Redzie im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego , ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda;
 • Uniwersytetem Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;
 • Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo, ul. Grunwaldzka 24, 76-270 Ustka;
 •  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW);
 • Wojewódzkim Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, delegatura w Słupsku (WIOS);
 • Wojewódzkim Szpitalem specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Zakład Patomorfologii, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk;

Współpraca z instytucjami polegała głównie na:

 1.  Wspólnych badaniach naukowych,
 2. Przygotowaniu publikacji naukowych,
 3. Realizacji projektów dydaktycznych i w zakresie popularyzacji nauki.

Fotogaleria 

Znajdziesz nas tutaj