Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zaproś Eksperta

ZAPROŚ EKSPERTA NA LEKCJĘ

Szkoła/instytucja może zaprosić pracownika Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi Akademii Pomorskiej w Słupsku, który przyjedzie i wygłosi 45 minutowy referat na wybrany temat:

Wykłady w ramach Zaproś eksperta

lp

Temat

osoba prowadząca

1

Upcycling, recycling, downcycling – o co chodzi z odpadami?

Wykład prezentujący problem gospodarki odpadami przewidziany na około 1 godzinę lekcyjną. Omawiane zagadnienia: stan gospodarki odpadami w Polsce, główne problemy dotyczące odpadów, definicja pojęć upcycling, recycling, downcycling, potencjał tkwiący w odpadach i sposoby ich wykorzystania, kreatywne wykorzystanie odpadów.

Dr hab. inż. Anna Jarosiewicz, prof. AP

2

Pasożytnictwo jako forma koakcji w biocenozie

Wykład problemowy prezentujący przegląd oddziaływań między gatunkowych w biocenozach przewidziany na ok. 1 godz. Omawiane zagadnienia: definicja pasożytnictwa, klasyfikacje pasożytnictwa, przykłady oddziaływań tego rodzaju w świecie zwierząt, przystosowania organizmów w układzie pasożyt-żywiciel, ekologiczne i ewolucyjne znaczenie pasożytnictwa.

Dr Brygida Radawiec

3

Antybiotyki - dobrodziejstwo czy przekleństwo naszych czasów

Wykład poruszy aktualną tematykę dotyczącą skuteczności antybiotyków, celowości ich stosowania, a także wzrastającego niebezpieczeństwa ze strony bakterii charakteryzujących się antybiotykoopornością.

Dr Marta Zdanowicz/ dr Piotr Perliński

4

Chemiczne dodatki w żywności

W trakcie wykładu uczestnicy dowiedzą się:

- jakie informacje znajdują się na etykietach artykułów żywnościowych,

- jakie dodatki chemiczne i w jakim celu dodawane są do żywności,

- jaki wpływ wywierają na organizm człowieka,

- w jakich artykułach żywnościowych jest ich najwięcej,

- oraz jakich dodatków chemicznych najlepiej unikać.

Dr hab. Agnieszka Parzych, prof. AP

5

Rośliny inwazyjne zagrożeniem bioróżnorodności szaty roślinnej Pomorza

Gatunki inwazyjne stanowią drugie – zaraz po niszczeniu siedlisk – największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Inwazyjne gatunki roślin stanowią szczególny problem na obszarach chronionych,  wypierając rodzime gatunki roślin, dla ochrony których utworzono te obszary. W takim przypadku zachodzi konieczność ich usuwania. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ramach Projektu „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” podała listę 42 inwazyjnych gatunków obcych. Na Pomorzu Środkowym prowadzone są prowadzone badania  nad  określeniem stopnia inwazyjności oraz weryfikacji skuteczności metod eliminacji barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica i rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinensis. Głównym celem przedsięwzięcia było wskazanie tych gatunków, które stwarzają największe zagrożenie, a ponadto powinny i mogą być eliminowane, kontrolowane lub izolowane w pierwszej kolejności.

Dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP/ dr Mariola Truchan

6

Walory przyrodniczo-kulturowe założeń dworsko-parkowych Pomorza

Parki dworskie na Pomorzu zakładano w XVIII i XIX wieku. Stały się one alternatywą dla ogrodów, które wcześniej otaczały pałace i dwory. Parki dworskie parki są charakterystycznym elementem pomorskiego krajobrazu. Są rodzajem wysp zieleni, które wyróżniają się z pośród innych elementów krajobrazu. Parki dworskie są ostoją szlachetnych gatunków starych drzew, których wymiary i kształtny pokrój w naturalnych siedliskach należą do rzadkości. Drzewostany te stanowią wielki bank genów, a jeszcze ważniejszym bankiem genów są egzoty. Te, które przetrwały, są tym samym w doskonały sposób zaaklimatyzowane i stanowią najcenniejszy materiał odtwórczy danego gatunku czy odmiany. Wśród nich najcenniejsze taksony należą do rzadkich i zagrożonych: buk pospolity odm. paprotkowatej Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’, klon polny Acer campestre, orzech szary Juglans cinerea, tulipanowiec  amerykański Liriodendron tulipifera, oliwnik wąskolistny Eleagnus angustifolia, surmia bignoniowa Catalpa bignonioides.

Dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP/ dr Mariola Truchan

7

Dlaczego Ziemia się trzęsie

Podczas wykładu zostanie przedstawiona tematyka związana z budową geologiczną Ziemi, procesami tektonicznymi i przyczynami trzęsień ziemi oraz i ich konsekwencje. Omówione zostaną strefy najbardziej narażone na trzęsienia ziemi, procesy towarzyszące np. tsunami,  oraz wpływ tego procesu na kształtowanie powierzchni naszej planety oraz życie ludzi.

Dr hab. Monika Niska, prof. AP

8

Polowanie na potwora z Loch Ness

Podczas wykładu uczestnicy zostaną zabrani na wycieczkę po Szkocji, która skończy się nad jeziorem Loch Ness. Poznają historię polowania na Nessi oraz dane naukowe dotyczące samego jeziora i możliwość życia Nessi w Loch Ness.

Dr hab. Monika Niska, prof. AP

9

Człowiek i środowisko - wzajemna symbioza czy destrukcja ?

Omówienie wpływu człowieka na środowisko, głównie w aspekcie emisji ksenobiotyków związanych z rozwojem przemysłu. Dyskusja na temat sposobów realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i obniżania presji środowiskowej [prezentacja multimedialna]

Dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

10

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie zakładu przetwórstwa rybnego i sektora komunalnego

Ochrona środowiska a produkcja przemysłowa. Optymalizacja zużycia surowców i mediów w zakładzie przemysłowym z punktu widzenia ekonomii i ochrony środowiska. Pozwolenia na emisję i charakterystyka ścieków produkcyjnych pochodzących z różnych branż. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przetwórstwa rybnego. Różnica pomiędzy oczyszczaniem ścieków komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rybnego. Mikrobiologia osadu czynnego. [prezentacja multimedialna] - czas około 90 minut.

Dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

11

Czy istnieje recepta na wieczne zdrowie?

W czasie wykładu zostaną poruszone tematy dotyczące podstawowych elementów zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność fizyczna, harmonia duszy i ciała, profilaktyka chorób, rola jelit w budowaniu zdrowia, sen i odpoczynek). Z odrobiną humoru słuchacze dowiedzą się, czy warto stosować modne diety, jak ćwiczyć, aby cieszyć się zdrowiem i dobrą formą na długie lata. I najważniejsze – co z tym wszystkim mają wspólnego bakterie jelitowe.

Dr Marta Zdanowicz

12

Pasożyty gatunków obcych wodnych zwierząt Pomorza

Cel: Zapoznanie się z rolą gatunków obcych w rozprzestrzenianiu się chorób pasożytniczych  na Pomorzu. Informacja w formie prezentacji oraz dyskusji. Realizacja celu odbędzie się poprzez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

1.     Czy rozpowszechnianiu się gatunków obcych towarzyszy transfer pasożytów?

2.     Czy sukces gatunków inwazyjnych jest skutkiem „gubienia" przez nie pasożytów w trakcie opanowywania nowych terytoriów?

3.     Czy stanowią gatunki obce zagrożenie dla zdrowia człowieka i akwakultury?

Dr hab. Mykola Ovcharenko, prof. AP

13

Rzeźbiarze powierzchni Ziemi - jak zmieniają krajobraz lodowce górskie? 

Pogadanka na temat lodowców górskich oraz form terenu, jakie po sobie pozostawiły. Poruszane zagadnienia: podział lodowców górskich, elementy lodowców, przykłady form polodowcowych - ich rozpoznawanie i interpretacja. Czas trwania: około 45 minut.

Dr Marek Majewski

14

Fuzja jądrowa – przyszłościowe źródło energii

Energia jest podstawą rozwoju cywilizacji. Wytwarzanie jej z paliw kopalnych spowodowało zmiany klimatyczne, których początek dopiero doświadczamy. Obecnie następuje przejście na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, woda, geotermia …) ale już od dawna starano się skonstruować sztuczne słońce – elektrownie oparte na reakcjach wytwarzających energię słoneczną. Czym różni się elektrownia oparta na fuzji jądrowej od elektrowni atomowej, dlaczego tak trudno jest ją uruchomić i jakie są ostatnie sukcesy w tej dziedzinie – to plan spotkania.

Dr Roman Majchrowski

15

Ciemna materia i ciemna energia – co o nich wiemy

Pojęcie ciemnej materii znane jest od lat trzydziestych XX w. Jest ono mylące, bo ta materia nie ma barwy, jest przeźroczysta i oddziałuje tylko grawitacyjne (nie pochłania i nie wytwarza fal elektromagnetycznych, w tym światła).  Jest jej około pięć razy więcej niż „zwykłej” materii. Jeszcze dziwniejsza jest ciemna energia, która powoduje rozszerzanie się wszechświata. Czy można zobaczyć ciemną materię, dlaczego jest taka ważna, poszukiwania cząstek ciemnej materii i jak działa ciemna energia.

Dr Roman Majchrowski

16

Mikroskopijne życie Bałtyku - sinice i fitoplankton Bałtyku

Uczestnik wykładu uzyska odpowiedzi na pytania („Co to są sinice i fitoplankton?”, „Co to jest zakwit?”), a także uzyska informację o przyczynach powstawania zakwitów, ich skutkach oraz zagrożeniach jakie niosą dla człowieka i zwierząt. Poprzez zaprezentowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki (teledetekcja satelitarna) uczestnik dowie się w jaki sposób możemy ocenić skalę zjawiska, które określamy jako zakwit sinic oraz zobaczyć miejsca występowania zakwitów (zdjęcia satelitarne). Poza tym każdy uczestnik pozna ogromną rolę sinic i fitoplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów oceanicznych oraz w życiu człowieka. Uzyska informację o zastosowaniu sinic oraz glonów w naszym codziennym życiu. Przedstawienie roli i zastosowania sinic ma pomóc w likwidacji istniejących stereotypów o najbardziej nielubianych organizmach w okresie letnim (sinicach).

Mgr Magdalena Pawlik

17

Morze Bałtyckie - od mikroorganizmów po satelity. Cechy charakterystyczne, zagrożenia

W ramach tego tematu przewidziany jest pokaz różnorodnych organizmów fitoplanktonu w Bałtyku, sposoby badania parametrów wody pod kątem zawiesiny i właściwości optycznych. W skrócie przedstawione zostaną zagadnienia związane z Morzem Bałtyckim, m.in. wlewy, strefy beztlenowe, eutrofizacja, Bałtyk na tle wód światowych. Przedstawiony zostanie sposób pomiaru wody przez satelity oraz przykładowe mapy.

Dr Damian Stoltmann

18

Morze Bałtyckie - zagrożenia dla człowieka i środowiska

W ramach tego tematu przewidziany jest pokaz zagrożeń związanych z Morzem Bałtyckim, tj. wlewy, strefy beztlenowe, eutrofizacja, przełowienie ryb, ruch statków, śmieci, wraki i bomby na dnie. Zaprezentowana zostanie makieta dna Bałtyku oraz makieta wlewów.

Dr Damian Stoltmann

19

Mikologia lekarska. Przegląd najważniejszych dermatoz wywoływanych przez grzyby.

Czym jest grzybica skóry i błon śluzowych? Jakie czynniki odpowiadają za zachorowania na tą grupę chorób? Jak rozpoznać najbardziej powszechne rodzaje grzybic skóry owłosionej, gładkiej i paznokci? Jak zapobiegać zachorowaniom i nawrotom grzybic? Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas wykładu o grzybicy, jej przyczynach, objawach i metodach leczenia.

Dr Anna Zduńczyk

20

Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza.

Wykład obejmuje krótką charakterystykę bioindykacji i bioindykatorów, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów zlichenizowanych (porostów). Zostaną przedstawione formy morfologiczne porostów, ich budowa wewnętrzna oraz kilka metod lichenoindykacji.

Omówione zostaną czynniki odpowiedzialne za szczególną wrażliwość porostów na zanieczyszczenie powietrza oraz główne substancje toksyczne dla porostów. Zaprezentowana zostanie skala porostowa i strefy lichenoindykacyjne, wyznaczane w aglomeracjach miejskich.

Dr Anna Zduńczyk

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu:

„Społeczna odpowiedzialność -  oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną ”.

 

Ekspert może być zaproszony na konkretną lekcję, w ramach której poruszane jest dane zagadnienie lub na specjalnie zorganizowane spotkanie.

Pierwszy cykl spotkań: 28.03.2022-13.04.2022

W celu rezerwacji terminu prosimy o kontakt z mgr Joanną Jaworską tel. 59 84 05 337,

e-mail: instytut.binoz@apsl.edu.pl

Udział w wykładach jest bezpłatny.

Znajdziesz nas tutaj