Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedura dyplomowania

 

Do pobrania:

ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W INSTYTUCIE BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

(zasady opracowane na potrzeby Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi Akademii Pomorskiej w Słupsku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Zasady procedury dyplomowania opisane są w Zarządzeniu Nr R.021.64.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 04.05.2020 roku, w sprawie szczegółowego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19.

Podstawę do opracowania niniejszego dokumentu stanowi Zarządzenie Nr R.021.64.20

1.Do egzaminu dyplomowego przystępuje student który:

 • Dopełnił wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS
 • Złożył pracę dyplomową, wraz z oświadczeniami w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr R 021.64.20
 • Uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej
 • Złożył niezbędne dokumenty zgodnie z § 61 ust. 2 Regulaminu Studiów.

2.    Procedura składania pracy dyplomowej oraz procedura przekazywania wypełnionego formularza recenzji pracy dyplomowej opisana jest w Zarządzeniu Nr R.021.64.20. Infografika w sprawie procedury umieszczona jest na stronie Instytutu w zakładce Student.

​​​​​​​3. Ze względu na pracę zdalną Uczelni, proszę pamiętać o rozpoczęciu procedury z odpowiednim wyprzedzeniem

4.    Ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej:

 • W IBiNoZ obrony prac dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 planowane są w terminach: 26.06.2020 r (piątek); 30.06.2020 r (wtorek); 07.07.2020r (wtorek); 10.07.2020 r. (piątek)
 • Wrześniowe terminy obron zaproponowane będą na przełomie sierpnia i września
 • Promotor pracy dyplomowej zgłasza jeden z proponowanych terminów, zgłoszenie odbywa się drogą mailową na adres mailowy Instytutu
 • Wraz z wybranym terminem Promotor przesyła informacje dodatkowe: imię i nazwisko Studenta, kierunek studiów, poziom studiów, imię i nazwisko Recenzenta pracy oraz adres mailowy Studenta
 • Promotor pracy i pozostali członkowie Komisji oraz student otrzymują drogą mailową informację zwrotną, potwierdzającą termin z dokładną godziną rozpoczęcia egzaminu dyplomowego.

5.    Ze względu na przebieg obrony w trybie online Student na trzy dni przed ustalonym terminem obrony zobowiązany jest wysłać na adres mailowy Instytutu prezentację pracy dyplomowej (nie dotyczy kierunku Geografia). Prezentacja bez zbędnej zwłoki przesyłana jest drogą elektroniczną do członków Komisji (Przewodniczącego, Promotora i Recenzenta pracy dyplomowej).  Członkowie Komisji zobowiązani są do wcześniejszego zapoznania się z prezentacją.

6.    Przebieg egzaminu dyplomowego:

 • Na 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego na podane adresy e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny. Kliknięcie w link oznacza dołączenie do spotkania online
 • Wszyscy członkowie Komisji oraz dyplomant w trakcie egzaminu muszą mieć włączoną kamerę i mikrofon
 • Egzamin dyplomowy rozpoczyna Przewodniczący Komisji, a przebieg egzaminu jest rejestrowany.
 • Pierwsza część egzaminu dotyczy dyskusji na temat przesłanej do Komisji prezentacji pracy dyplomowej. Na tym etapie Członkowie Komisji mogą zadawać studentowi pytania bezpośrednio dotyczące tematyki pracy dyplomowej (w przypadku kierunku Geografia – student otrzymuje pytanie dotyczące tematyki pracy od Recenzenta pracy)
 • W drugiej części egzaminu Student losuje dwa pytania. Losowanie odbywa się poprzez podanie przez dyplomanta numerów pytań z listy pytań przygotowanej dla danego kierunku studiów. Numery pytań na liście ustalane są losowo przed rozpoczęciem egzaminu.
 • Po wylosowaniu pytań Student ma 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
 • Po wypowiedziach Studenta, opuszcza On spotkanie.
 • Komisja, bez udziału Studenta, ustala ocenę uzyskaną z egzaminu oraz ostateczny wynik studiów    Po ustaleniu ocen, Student drogą mailową zostaje niezwłocznie o nich poinformowany.

7.    Ze względu na sprawne zdalne przeprowadzenie procedury egzaminu dyplomowego, Komisja zobowiązana jest do przestrzegania limitów czasowych

8.    Za prawidłowy przebieg egzaminu dyplomowego oraz poinformowanie dyplomanta o wynikach egzaminu odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.

9.    Poza zwyczajowym składem Komisji egzaminu dyplomowego (Przewodniczący, Promotor, Recenzent) w egzaminie uczestniczy pracownik Instytutu odpowiedzialny za techniczny nadzór nad obroną. Pracownik ten wyznaczany jest przez Dyrektora Instytutu.

10.    Powyższe zasady stosuje się do wszystkich egzaminów dyplomowych realizowanych w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi, odbywających się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Znajdziesz nas tutaj